Alunda Återvinning

Hovgården – Centrum för Avfallshantering

Hovgården är en vital del av Uppsala kommuns infrastruktur för avfallshantering. Belägen öster om Uppsala, på vägen mot Alunda, har denna anläggning genomgått en transformation från en traditionell deponianläggning till en modern resurs för sortering, energiutvinning och återvinning.

Dess närhet till Jälla gör den lättillgänglig för kommunens invånare.

 • Sortering
  • Förbehandling av avfall för att maximera återvinningen
  • Separation av återvinningsbara material som glas, plast och metall
 • Energiutvinning
  • Omformning av icke-återvinningsbart avfall till energi
  • Användning av avancerad teknik för att minska miljöpåverkan
 • Återvinning
  • Återanvändning av material för att minska behovet av nya råvaror
  • Stöd till lokala initiativ för hållbar konsumtion
Åtgärd Beskrivning Effekt
Avfallsminimering Strategier för att reducera mängden avfall Minskning av deponibehovet
Materialåtervinning Insamling och bearbetning av återvinningsbara material Bevarande av naturresurser
Energiproduktion Omformning av avfall till användbar energi Förnybar energi till lokalsamhället

Från Avfall till Resurs

Anläggningens utveckling har möjliggjort hantering av avfall i tiotalet materialslag. Här omvandlas avfall till nyttiga resurser, där allt från energi till råmaterial utvinns. Detta bidrar till en hållbar livscykel för produkter och material, vilket minskar miljöpåverkan och främjar en cirkulär ekonomi.

Återvinningscentralens Funktioner

Återvinningscentralen vid Hovgården är en plats där hushållen kan lämna sitt sorterade avfall. Anläggningen inkluderar en deponiyta, två slamceller, ett reningsverk för lakvatten, samt asfalterade ytor för sortering och hantering av kompost och kompostjord. Detta gör det enkelt för invånarna att bidra till återvinningen och därmed minska mängden avfall.

Sorteringsprocessen av Avfall

Vid Hovgården sker en noggrann sortering av inkommande grov-, bygg- och industriavfall. Med hjälp av både bemannade plockmaskiner och manuell sortering separeras återvinningsbart material som metallskrot och brännbart avfall. Dessa material transporteras sedan vidare för material- och energiåtervinning, medan icke återvinningsbart material deponeras.

Kompostering av Organiskt Avfall

Matavfall från hushållen genomgår en maskinell sortering för att avlägsna plast och föroreningar. Efter att ha blandats med flisat park- och trädgårdsavfall, komposteras materialet under cirka 10 månader. Resultatet är en högkvalitativ jordprodukt som används som jordförbättringsmedel, vilket stänger kretsloppet för organiskt avfall.

Behandling av Oljeskadade Massor

Varje år hanterar Hovgården upp till 2 000 ton oljeskadade massor. Dessa massor komposteras på asfalterade ytor för att minska föroreningshalterna. Efter drygt ett år kan massorna användas som täckmaterial, vilket är ett exempel på hur avfall kan omvandlas till användbara produkter.
Läs artikeln om ämnet Återvinning Karlskoga här.

Avloppsslam och dess Hantering

Avloppsslam från bland annat Kungsängsverket mellanlagras i täta celler på Hovgården. Slammet kan antingen transporteras vidare eller användas inom anläggningen, vilket bidrar till en effektiv hantering av avfall från kommunens avloppsreningsverk.
Här finns en artikel på samma tema: Hallsberg Återvinning.

Farligt Avfall och dess Säkerhetsåtgärder

Farligt avfall som anländer till Hovgården kräver särskild hantering. Det mellanlagras i en dedikerad byggnad innan det säkert transporteras vidare till en anläggning specialiserad på att hantera denna typ av avfall.
Alunda Återvinning bidrar till en hållbar framtid genom effektiv sortering och återanvändning av material.

Deponering och Återvinning av Aska

Slagg och flygaska från förbränning samt asbest hanteras varsamt och deponeras i speciella askdeponier. Genom noggrann sortering har Hovgården även kunnat leverera material som slaggrus och metaller för återanvändning, vilket minskar behovet av nytt råmaterial.

Lakvattenbehandling för ett Renare Grundvatten

Lakvatten är förorenat vatten som bildas när nederbörd percolerar genom avfallet. Hovgården har ett avancerat system för att samla upp och behandla detta vatten. Med hjälp av luftningsbassänger, utjämningsmagasin och ett reningsverk säkerställs att lakvattnet renas innan det når naturen, vilket skyddar det omgivande grundvattnet.