Återvinning Hofors

Historisk Bakgrund och Återvinningstradition

Ovako AB, ett företag med djupa rötter i den svenska stålindustrin, har länge varit en föregångare inom återvinning och hållbar produktion. Företaget har sin början i järnbruk från 1600- och 1700-talen och har utvecklats till en modern stålproducent med en återvinningsgrad av stålskrot på över 97%.

Denna tradition av återanvändning är djupt förankrad i Ovakos verksamhet, särskilt i deras anläggning i Hofors, där de fortsätter att driva industrin mot en mer hållbar framtid.

Återvinning i Hofors – Ovakos Väg till Hållbar Stålproduktion

I Hofors har Ovako utvecklat en imponerande process för återvinning av stål som inte bara gynnar miljön, utan också bidrar till företagets ekonomiska effektivitet. Genom att återanvända stålskrot i produktionsprocessen minskar Ovako behovet av nya råmaterial och energi, vilket leder till minskade utsläpp av växthusgaser och en starkare cirkulär ekonomi.

  • Huvudpunkter i Ovakos återvinningsprocess:
    • Insamling av stålskrot från olika källor
    • Sortering och rening av skrotet för att säkerställa kvalitet
    • Smältning av stålskrotet i elektriska ljusbågsugnar
    • Användning av det återvunna stålet i produktionen av nya stålprodukter
År Återvinningsgrad Produktion (ton)
2020 97% 1 000 000
2021 98% 1 100 000
2022 99% 1 200 000

Återvinningens Roll i Ovakos Produktion

Återvinning är kärnan i Ovakos affärsmodell. Genom att använda sig av återvunnet stålskrot i sin produktion, bidrar Ovako inte bara till att minska avfall utan också till att spara på jordens resurser. I Hofors sker en omvandling av skrot till högkvalitativt stål, vilket sedan blir till produkter som kullager, hydraulcylindrar och bergborrar. Denna process är inte bara ekonomiskt fördelaktig utan också avgörande för att minska företagets koldioxidavtryck.

Ovakos Ledarskap och Expansion

Under VD Marcus Hedblom och styrelseordförande Katsuhiro Miyamoto har Ovako fortsatt att expandera och förbättra sina återvinningsprocesser. Företaget, som har sitt huvudkontor i Stockholm, har anläggningar i flera länder, inklusive en stark närvaro i Hofors. Med en anställdskår på cirka 2900 personer, är Ovako en viktig arbetsgivare och en central del av den lokala ekonomin.Återvinning Hofors bidrar till en grönare framtid genom effektiv återanvändning och hantering av avfall.

Investeringar i Fossilfri Teknik

I september 2023 tog Ovako ett stort kliv framåt i hållbarhetsarbetet genom invigningen av en anläggning för produktion av fossilfri vätgas i Hofors. Denna teknik möjliggör uppvärmning av stål inför valsning utan fossila bränslen, vilket reducerar utsläppen betydligt. Sveriges statsminister Ulf Kristersson deltog i invigningen, vilket understryker projektets betydelse både nationellt och internationellt. Läs även artikeln Återvinning Kronofogden.

Ovakos Globala Närvaro och Samarbete

Ovako har inte bara en stark lokal närvaro i Hofors utan även en global räckvidd. Med produktion i bland annat Finland, Frankrike, Italien och Nederländerna, är företaget en del av en internationell marknad. Denna globala närvaro möjliggör för Ovako att sprida sin kunskap och erfarenhet av återvinning och hållbar produktion till andra delar av världen.

Koldioxidneutral Produktion

För att ytterligare minska sin miljöpåverkan har Ovako sedan januari 2022 koldioxidkompenserat för alla sina scope 1 och scope 2-utsläpp, vilket gör dem till världens första koldioxidneutrala stålproducent. Denna åtgärd är en del av företagets långsiktiga mål att minska sina CO2-utsläpp och bidra till en mer hållbar industri.

Återvinningsprocessens Utveckling

Från de tidiga järnbrukens dagar till dagens högteknologiska anläggningar har Ovako konstant utvecklat och förbättrat sin återvinningsprocess. Genom att integrera ny teknik och metoder har företaget kunnat producera stål av högre kvalitet snabbare och mer effektivt, samtidigt som de minskar sitt miljöavtryck. Här finns en liknande artikel på samma tema: Återvinning Vålberg.

Återvinningens Framtid i Hofors

Med en stark tradition av återvinning och en ständig strävan efter förbättring ser framtiden för Ovako i Hofors ljus ut. Företaget fortsätter att vara en ledare inom hållbar stålproduktion och en inspirationskälla för andra företag som strävar efter att minska sin miljöpåverkan och öka sin användning av återvunna material.