Återvinning Salem

SRV Återvinning – En Grundpelare i Avfallshantering

SRV återvinning AB är en betydande aktör inom avfallshantering i Södertörnregionen. Som ett kommunalägt företag, spelar SRV en central roll i hanteringen av hushållsavfall från fem kommuner, inklusive Salem.

Med ett huvudkontor i Huddinge och en historia som sträcker sig tillbaka till 1949, har SRV återvinning vuxit från att vara en liten kommunal verksamhet till en modern och effektiv organisation med över 200 anställda.

Återvinning och hållbar avfallshantering är kärnan i deras uppdrag, vilket innebär att de spelar en viktig roll i att skydda miljön och främja en cirkulär ekonomi.

En Närmare Titt på SRV Återvinning

 • Avfallsmottagning:
  • Insamling av hushållsavfall från Salem och omkringliggande kommuner
  • Sortering av avfall för återanvändning och återvinning
 • Återvinningscentraler:
  • Tillhandahåller platser för invånare att lämna återvinningsbart material
  • Främjar återanvändning av material och minskning av avfall
 • Utbildning och information:
  • Ökar medvetenheten om vikten av återvinning och korrekt avfallshantering
  • Anordnar evenemang och kampanjer för att engagera allmänheten
År av Grundande Antal Anställda Kommuner Betjänade Huvudkontor
1949 Över 200 5 Huddinge

Historien om SRV – Från Renhållningsverk till Återvinningsexpert

SRV återvinning har genomgått en betydande transformation sedan dess grundande som Huddinge Renhållningsverk. Expansionen från en till flera kommuner har inte bara inneburit en ökning av deras ansvarsområde utan också en förändring i fokus från renhållning till återvinning. Namnbytet till SRV återvinning under 1995 markerade en ny era där företaget intensifierade sitt engagemang för miljön genom att implementera innovativa återvinningsprocesser och tekniker.

Återvinningscentralen vid Gladö Kvarn

Sofielunds återvinningsanläggning, belägen vid Gladö kvarn, utgör hjärtat i SRV:s återvinningsverksamhet. Här hanteras en stor mängd hushålls- och industriavfall, vilket gör anläggningen till en nyckelspelare i regionens återvinningsinsatser. Förutom att vara en insamlingspunkt för avfall, är anläggningen även en plats där matavfall förbehandlas och omvandlas till slurry, en process som är avgörande för produktionen av biogas och biogödsel.
Läs artikeln om ämnet Återvinning Karlskoga här.

Biogasproduktion – Ett Steg Mot Hållbar Energi

I juni 2014 tog SRV återvinning ett viktigt steg mot hållbar energiproduktion genom att påbörja byggandet av en biogasanläggning. Denna anläggning är avsedd att förädla det pumpbara matavfallet till biogas, vilket är en ren och förnybar energikälla. Kapaciteten att ta emot och behandla upp till 50 000 ton matavfall per år är ett tydligt bevis på företagets engagemang för miljön och dess bidrag till en hållbar framtid.

Återvinning i Salem – Lokal Involvering och Utbildning

Invånarna i Salem har tillgång till SRV:s återvinningscentraler och är en viktig del av avfallshanteringskedjan. Genom att aktivt delta i återvinning och rätt avfallssortering bidrar de till att minska avfallsmängden som hamnar på deponi. SRV återvinning lägger också stor vikt vid utbildning och medvetenhet om återvinning, för att säkerställa att alla invånare förstår vikten av sitt ansvar i avfallshanteringsprocessen.
Läs mer om Alunda Återvinning här.

Framtiden för SRV Återvinning och Hållbar Utveckling

SRV återvinning fortsätter att blicka framåt och söka nya sätt att förbättra och effektivisera sin verksamhet. Med en ökande global medvetenhet om miljöfrågor, är SRV återvinning väl positionerat för att möta framtidens utmaningar inom hållbar utveckling. Genom att fortsätta investera i ny teknik och metoder för återvinning, spelar företaget en central roll i strävan efter en mer hållbar och miljövänlig framtid för Salem och de omkringliggande kommunerna.

Samverkan Mellan Kommuner – Nyckeln till Effektiv Återvinning

Den gemensamma ägandestrukturen mellan Huddinge, Haninge, Nynäshamn, Botkyrka och Salem är grundläggande för SRV återvinnings framgång. Denna samverkan mellan kommunerna möjliggör en samordnad och effektiv hantering av avfall och återvinning, vilket leder till bättre resursutnyttjande och minskad miljöpåverkan. Genom att arbeta tillsammans kan dessa kommuner fortsätta att främja en hållbar avfallshantering och återvinning som tjänar både invånare och miljö.

Utmaningar och Möjligheter inom Återvinning

Trots framgångarna står SRV återvinning inför många utmaningar, såsom att hantera ökande avfallsmängder och förändrade avfallssammansättningar. Samtidigt öppnar detta upp för nya möjligheter att hitta innovativa lösningar och förbättra återvinningsprocesserna. Med en ständig strävan efter förbättring och innovation kan SRV återvinning fortsätta att vara en förebild inom avfallshantering och återvinning.

Slutsats – SRV Återvinnings Roll i Salems Miljöarbete

SRV återvinning spelar en oumbärlig roll i Salems och de andra ägarkommunernas miljöarbete. Genom att erbjuda tjänster som möjliggör effektiv återvinning och avfallshantering, bidrar de inte bara till att skydda miljön utan också till att främja en hållbar livsstil bland invånarna. Med ett fortsatt fokus på innovation och samarbete kan SRV återvinning fortsätta att leda vägen mot en grönare och renare framtid för Salem och hela Södertörnsregionen.
Återvinning Salem bidrar till en hållbar framtid genom effektiv sortering och återanvändning av lokalsamhällets avfall.