Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges breda universitet som erbjuder utbildning, forskning och innovation inom en rad olika områden. Det har två campus i Örebro och ett i Grythyttan, vilket gör det till en attraktiv studieort för många studenter från hela landet. Universitetet är känt för sin höga kvalitet inom utbildning och forskning samt dess mångfacetterade utbud av ämnesområden såsom humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik och idrott.

Örebro universitet erbjuder ett brett utbud av grund- och avancerad nivå program som är starkt knutna till forskning och har inriktning mot yrkesutbildningar. Campus Örebro, huvudcampus, strävar efter att erbjuda en stimulerande miljö där undervisning och forskning kan blomstra inom de flesta ämnesområden. På campus finns det även universitetsbiblioteket, caféer, restauranger, gym och bostäder för att underlätta studentlivet.

Forskning vid Örebro universitet spänner över humaniora och samhällsvetenskap, medicin och hälsa samt naturvetenskap och teknik, vilket ger möjlighet till innovativa samarbeten och gemensamma forskningsprojekt. Detta bidrar till att positionera universitetet som en viktig aktör inom forskning och innovation i Sverige och internationellt. Örebro universitet erbjuder även internationella studier för att attrahera studenter från hela världen och främja internationellt samarbete och utbyte.

Översikt och Vision

Örebro universitet är ett lärosäte präglat av utveckling och arbetar för att vara en attraktiv studie- och arbetsplats där studenter och medarbetare känner glädje och stolthet. Universitetet har en vision att vara ett framstående universitet för en kunskapsbaserad samhällsutveckling.

I enlighet med detta strävar Örebro universitet efter att vara både resilient och nextgenerationeu, med siktet inställt på att forma framtidens samhälle och dess invånare. Universitetet ser fram emot att utbilda de kommande generationerna av studenter och forskare som kommer att spela en avgörande roll i att bygga en mer hållbar, rättvis och inkluderande värld.

Forskning, utbildning och en utvecklande studie- och arbetsplats är tre områden med särskilt fokus i Örebro universitets nya visionsdokument som används från år 2023 till och med 2027. Universitetet siktar på att öka forskningsvolymen med bibehållen hög kvalitet, strategisk profilering och ökad synlighet, vilket kommer att bidra till att stärka dess position på den nationella och internationella arenan.

I staden Örebro ligger universitetet i ett område rikt på kultur och historia, vilket ger en unik miljö för studenter och personal att växa och utvecklas i. Detta bidrar ytterligare till universitetets vision att vara ett inspirerande centrum för lärande och innovation.

För att uppnå detta har Örebro universitet ett antal strategiska mål och initiativ kopplade till både forskning och utbildning. Dessa inkluderar en fortsatt satsning på kompetensutveckling och digitalisering av undervisning samt att öka samarbetet mellan forskning och samhälle. Universitetet arbetar också för att förbättra studenternas studiemiljö, vilket innefattar tillgången till moderna och välutrustade lokaler samt stöd för studenternas personliga och akademiska utveckling.

Campus och Faciliteter

Huvud Campus

Örebro universitets huvudcampus ligger i Örebro och erbjuder en stimulerande miljö med lokaler för undervisning och forskning inom de flesta ämnesområden. Här finns även Örebro Studentkår, som arbetar för att förbättra studenternas studie- och arbetsmiljö. Campuset ligger cirka tre kilometer från centrala Örebro, vilket gör det enkelt att pendla mellan staden och universitetet.

Medicinsk Campus

Campus USÖ, även kallad Medicinsk Campus, ligger i anslutning till Universitetssjukhuset Örebro (USÖ). Det är här universitetets läkarstudenter studerar och deltar i forskning inom medicin och hälsovetenskap. Detta campus är lättillgängligt från både Örebro och Stockholm och har en stark koppling till hälso- och sjukvårdssektorn i regionen.

Bibliotek

Örebro universitets bibliotek är beläget på huvudcampuset och fungerar som en viktig resurs för studenter och forskare. Biblioteket erbjuder en mängd olika tjänster och resurser såsom tillgång till böcker, e-böcker, tidskrifter, databaser och övrigt studiematerial. Det finns även studieplatser och grupprum för att möjliggöra effektivt samarbete och inlärning.

Gym

För studenter som vill hålla sig i form och främja hälsa och välmående finns det ett gym på campus. Gymmet är utrustat med moderna träningsmaskiner, gruppträningsklasser och individuell träning, vilket gör det enkelt för studenter att hitta en träningsform som passar deras behov. Detta bidrar till en aktiv och hälsosam livsstil under studietiden vid Örebro Universitet.

Akademiska Skolor och Institutioner

Skolan för Medicinska Vetenskaper

Skolan för Medicinska Vetenskaper vid Örebro Universitet erbjuder utbildning och forskning inom medicinska områden. Studenter ges möjlighet att fördjupa sig i ett brett spektrum av ämnen, allt från grundläggande medicinsk forskning till kliniska tillämpningar.

Restaurang- och Hotellhögskolan

Örebro Universitets Restaurang- och Hotellhögskolan utbildar studenter inom restaurang-, hotell- och besöksnäringen. Skolan kombinerar teori och praktik för att förbereda studenterna för karriärer inom denna växande bransch. Program och kurser täcker allt från matlagning och service till ledarskap och företagande.

Skolan för Samhällsutveckling

Skolan för Samhällsutveckling vid Örebro Universitet fokuserar på utbildning och forskning som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Studenter kan studera områden som miljövetenskap, stads- och regionalplanering, sociologi och politik för att förstå de komplexa processer som driver förändring i samhället.

Institutioner

Örebro Universitet har flera olika institutioner som erbjuder utbildning och forskning inom en rad olika ämnen. Dessa inkluderar beteende-, social- och rättsvetenskap, handelshögskolan, humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, hälsovetenskaper, medicinska vetenskaper, musikhögskolan och naturvetenskap och teknik. Alla dessa institutioner arbetar tillsammans för att erbjuda studenter en mångsidig och högkvalitativ utbildning.

Akademiska Program och Kurser

Örebro Universitet erbjuder en mängd olika akademiska program och kurser inom olika ämnesområden. Här följer en översikt över några av de mest populära och intressanta ämnesområdena som erbjuds på universitetet.

Undergraduated

Undergraduate-program på Örebro Universitet täcker en rad olika ämnen och yrkesområden. Studenter kan välja kurser inom bland annat humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik för att bygga sin egen akademiska profil.

IT

Örebro Universitet har ett starkt fokus på IT-utbildning, inklusive programmering, dataanalys och systemutveckling. Kurser inom denna inriktning utrustar studenter med färdigheter och kunskaper för att bli framgångsrika inom den snabbt växande tekniksektorn.

Juridik

Örebro Universitet erbjuder juridiska utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, med fokus på att förbereda studenter för en karriär inom juridik och rättssystemet. Kursutbudet inkluderar ämnen inom privat-, offentlig- och straffrätt.

Teknologi

Teknologiprogram på Örebro Universitet är utformade för att förbereda studenter för en spännande karriär inom teknikbranschen. Kursutbudet täcker områden inom maskinteknik, elektroteknik och byggteknik, och utrustar studenter med den tekniska kompetensen och det kritiska tänkande som krävs för att lösa dagens komplexa tekniska problem.

Medicin

Örebro Universitet har ett starkt fokus på medicin och hälsa, och erbjuder kurser och program inom områden som biomedicin, folkhälsa och sjukvårdsadministration. Studenter som avslutar dessa program är väl förberedda att förstå och lösa medicinska utmaningar och förbättra livskvaliteten för individer och samhällen.

Musik

Musikutbildningen på Örebro Universitet överbryggar gapet mellan teori och praktik, och ger studenterna möjlighet att utveckla sina färdigheter inom musikalisk prestanda, komposition och musikpedagogik.

Sportvetenskap

Örebro Universitet erbjuder utbildningar i sportvetenskap, med kurser som fokuserar på biomekanik, idrottspsykologi och idrottsnutrition. Studenter får den kunskap och praktiska erfarenhet som krävs för att arbeta inom sport- och träningsindustrin.

Konsten

Konstutbildningen på Örebro Universitet ger studenter möjlighet att förvärva en gedigen grund inom visuell och scenisk konst. Kurser omfattar måleri, skulptur, grafik, fotografi och teater för att utrusta studenter med de kreativa och tekniska färdigheter som krävs för en karriär inom konstvärlden.

Samhällsvetenskap

Kurser inom samhällsvetenskap på Örebro Universitet ger studenterna en stark grund inom discipliner som sociologi, psykologi och nationalekonomi. Dessa program förbereder studenter för att utforska och förstå komplexa sociala, ekonomiska och politiska frågor och deras inverkan på våra liv.

Internationella Studenter och Utbildning

Örebro universitet erbjuder 10 internationella masterprogram inom olika ämnesområden för studenter från hela världen. Varje år påbörjar ungefär 75 internationella studenter sina studier vid dessa program, som även inkluderar svenska studenter.

Utöver masterprogrammen finns det även möjligheter för internationella studenter att delta i utbytesprogram som Erasmus+, för att läsa en utbildning på grundnivå. Dessa studenter får chansen att studera vid Örebro universitet tillsammans med svenska studenter för att både byta erfarenheter och bredda sina perspektiv.

Utöver det finns även de så kallade free movers, studenter som väljer att komma till Örebro universitet och studera utan utbytesavtal. Många av dessa läser en utbildning på masternivå och bidrar till universitetets mångkulturella miljö.

All undervisning för internationella studenter sker på engelska, vilket förenklar kommunikationen mellan studenter från olika länder. Detta gör att alla har samma förutsättningar och kan fokusera på att lära sig det relevanta ämnesområdet.

Internationella möjligheter är en viktig aspekt av universitetsutbildning, och Örebro universitet arbetar för att erbjuda sina studenter en välkomnande och stödjande miljö. De erbjuder också stipendier för att underlätta för internationella studenter att studera utomlands och samla in data till sina uppsatser.

Forskning och Utveckling

Örebro universitet, beläget i Sverige, är känt för sin forskning och utveckling inom diverse ämnen och discipliner. Universitetet bedriver forskning inom 36 olika ämnen, som spänner över tre vetenskapsområden: humaniora och socialvetenskap, medicin och hälsa samt naturvetenskap och teknik.

En av de viktiga aspekterna av Örebro universitets forskning är teknologi. Universitetet har gjort betydande framsteg inom data- och informationsteknologi, med forskning som berör områden som artificiell intelligens, maskininlärning och cybersäkerhet. Vidare bidrar teknologiska framsteg från universitetet till samhällsutveckling och ger nya möjligheter i såväl industri som inom offentlig sektor.

Örebro universitet har också gjort sig känt för sin forskning inom kulinarisk kunskap. Detta inkluderar studier om näringstillstånd, hållbar matproduktion, livsmedelssäkerhet och konsumentbeteende. Genom denna forskning strävar universitetet efter att skapa en mer hållbar och hälsosam livsstil för individer och samhällen i stort.

Med en bredd av forskningsämnen och expertis inom olika områden är Örebro universitet en viktig aktör i att driva både nationell och internationell forskning framåt. Universitetets engagemang i dessa frågor är en viktig del av dess vision att bidra till samhällets utveckling genom att utbilda, forskarutbilda och omsätta forskning i praktiken.

Ranking och Anseende

Örebro universitet, beläget i Sverige, har etablerat sig på flera internationella rankningslistor och har därmed blivit erkänt inom forskning, utbildning, internationalisering och samverkan med näringslivet. Enligt Times Higher Education, placerar sig Örebro universitet i intervallet 601-800 bland världens 17 000 universitet.

I rankningen från Times Higher Education bedöms universitet och högskolor utifrån fem kriterier: utbildning, forskning, citeringar, internationalisering och näringslivsfinansiering. På dessa områden presterar Örebro universitet fortsatt stabilt. För vetenskapliga citeringar placerar sig universitetet på plats 160 i världen, vilket är en stark prestation, där endast Karolinska Institutet och Göteborgs universitet placerar sig högre inom Sverige.

Som en del av EU medlemskap bidrar Örebro universitet till forskningssamarbeten och kunskapsutbyten inom Europa. Dessa internationella samarbetsaktiviteter har bidragit till Örebro universitetets positiva placering på listor som Times Higher Education World University Rankings och dess rankning i det respekterade Young University Rankings.

Framgångarna för Örebro universitet i rankningssammanhang stärker dess anseende både nationellt och internationellt. Detta kan vara en viktig faktor när det gäller att locka både studenter och forskare från hela världen till Sverige och universitetet i Örebro. Trots en stark position på vissa internationella rankningar, fortsätter Örebro universitet att utvecklas och arbetar kontinuerligt med att förbättra sina utbildningar och forskning inom sina respektive ämnesområden.

Personal och Ledning

Örebro universitet är ett framstående lärosäte i Sverige och dess personal och ledning spelar en avgörande roll för att upprätthålla och förbättra dess utbildning, forskning och samverkan.

Rektor för Örebro universitet är Johan Schnürer, som har en viktig roll i att leda och utveckla universitetets verksamhet. Han gör detta med stöd av personalen, som består av både lärare och administrativ personal. Universitetsstyrelsen fungerar som universitetets högsta beslutande organ och består av åtta ledamöter utsedda av regeringen, rektor samt representanter för lärare och studenter. Företrädare för de anställda (fackliga representanter) kan närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden.

På Personalavdelningen arbetar HR-chefen Katarina Åkerling Lindholm tillsammans med sitt team. De är ansvariga för att överblicka anställningsprocesser och stödja personalvårdsfrågor på universitetet.

Lärare och forskare vid Örebro universitet är engagerade i en mängd olika forskningsområden och undervisning i alltifrån grundutbildning till avancerad nivå. Dessa lärare upprätthåller en hög akademisk standard och bidrar aktivt till att skapa en kreativ och stödjande miljö för studenterna.

Sammanfattningsvis är personal och ledning vid Örebro universitet mycket engagerade och kvalificerade, vilket bidrar till universitetets goda rykte och framgång inom utbildning och forskning.

Örebro Universitetssjukhus

Örebro Universitetssjukhus (USÖ) är ett framstående sjukhus i Sverige, beläget i närheten av Örebro universitet. USÖ har vunnit tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse för bästa universitetssjukhus två år i rad (2018 och 2019) och har även fått högsta betyg inom medicinsk kvalitet tre år i rad (2017, 2018 och 2019).

Kliniska

Universitetssjukhuset Örebro erbjuder en mängd olika kliniska tjänster och behandlingar för patienter inom Region Örebro län och hela Sverige. Sjukhuset har en stark koppling till Örebro universitet och dess läkarstudenter, vilket resulterar i en stark forskningsbaserad vård och behandling.

I anslutning till sjukhuset finns Campus USÖ, där universitetets läkarstudenter får en utbildning av hög kvalitet och praktisk erfarenhet från sjukhuset. Detta samarbete mellan sjukhuset och universitetet bidrar till att säkerställa att USÖ fortsätter att vara en ledande aktör inom klinisk forskning och medicinsk behandling.

Affär

Förutom att erbjuda högkvalitativ vård och behandling, är USÖ även en viktig aktör inom affärsverksamhet och innovation. Sjukhuset har en rad olika projekt och samarbeten med närliggande företag och organisationer, vilket bidrar till att stärka sjukhusets och regionens ekonomiska och innovativa utveckling.

Universitetssjukhuset Örebro arbetar kontinuerligt med att förbättra sin affärsverksamhet och göra investeringar i ny teknik och forskning. Detta inkluderar bland annat att utveckla nya tekniker och metoder inom medicinsk teknik, att utöka samarbeten med externa företag och att stärka sjukhusets roll som en ledande aktör inom både vården och den akademiska världen.

Vanliga frågor

Vilka program erbjuds på universitetet?

Örebro universitet erbjuder en mängd utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå, inom en rad olika ämnesområden. Programmen varierar från naturvetenskapliga till humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

Hur kontaktar jag skoladministrationen?

Om du vill kontakta skoladministrationen vid Örebro universitet kan du besöka deras kontaktinformationssida. Här hittar du kontaktuppgifter som telefonnummer, e-postadresser och besöksadresser.

Hur går registreringen till?

För att kunna registrera dig på en kurs måste du först ha fått en plats genom antagning.se. När du har fått din plats kan du registrera dig online via universitetets webbtjänster. Det är viktigt att göra detta så snart som möjligt eftersom det kan finnas tidsbegränsningar.

Vilken hjälp finns från studievägledare?

Studievägledare vid Örebro universitet kan hjälpa dig med frågor om studieplanering, val av kurser och program, yrkesvägledning och mycket mer. Du hittar mer information om studievägledningstjänster på universitetets webbplats.

Vad är antagningspoängen för populära program?

Antagningspoängen för program vid Örebro universitet varierar beroende på konkurrens och antalet sökande. Det är viktigt att kolla de aktuella antagningspoängen för det program du är intresserad av. Information om antagningspoängen kan hittas på antagning.se och Örebro universitets FAQs för sökande.

Finns det ett schema för studieåret?

Ja, Örebro universitet har en akademisk kalender som visar viktiga datum och tidsperioder för studieåret. Kalendern ger dig information om terminsstart och -slut, tentamensperioder, lov och andra viktiga händelser under året.