Återvinning Alunda

Hovgårdens betydelse för återvinning

Hovgården, belägen i Uppsala kommun, är inte bara en central avfallsanläggning utan också en viktig aktör inom återvinning och avfallshantering. Belägen öster om Uppsala, på vägen mot Alunda, har anläggningen genomgått en omvandling från en traditionell deponi till en modern resurs för sortering, energiutvinning och återanvändning av avfall i flera materialslag.

 • Sortering
  • Förbehandling av avfall för att separera återvinningsbara material.
  • Avancerade sorteringsmetoder som säkerställer hög kvalitet på de återvunna materialen.
 • Energiutvinning
  • Omformning av icke-återvinningsbart avfall till energi.
  • Användning av modern teknik för att minimera miljöpåverkan.
 • Återanvändning
  • Program för att främja återanvändning av produkter och material.
  • Samarbeten med lokala företag och organisationer för att hitta nya användningsområden för avfall.
Aspekt Beskrivning
Plats Hovgården, Uppsala kommun
Tjänster Sortering, energiutvinning, återanvändning
Mål Minimera avfall, maximera resursutnyttjande
Metoder Förbehandling, avancerad sortering, modern energiutvinningsteknik

Anläggningens infrastruktur

Hovgården består av en rad faciliteter som optimerar återvinning och avfallshantering. Dessa inkluderar en deponiyta, slamceller, en återvinningscentral för hushållsavfall, ett reningsverk för lakvatten och speciella ytor för sortering av avfall samt hantering av kompost och kompostjord.

Sorteringsprocessen

Grovavfall, byggavfall och industriavfall som når Hovgården genomgår en noggrann sorteringsprocess. Detta sker både med bemannade plockmaskiner och genom manuell sortering. Material som är återvinningsbart, såsom brännbart material och metallskrot, separeras och förbereds för vidare transport till anläggningar för material- och energiåtervinning.

Kompostering av organiskt avfall

Komposterbart material, främst matavfall från hushållen, behandlas för att bli till jordförbättringsmedel. Efter att ha blandats med flisat park- och trädgårdsavfall, komposteras materialet i cirka 10 månader. Därefter kan en högkvalitativ jordprodukt siktas fram och användas för att berika jorden.

Behandling av oljeskadade massor

Varje år hanterar Hovgården upp till 2 000 ton oljeskadade massor. Dessa massor komposteras på asfalterade ytor för att minska föroreningshalterna. Efter cirka ett och ett halvt år kan dessa behandlade massor användas som täckmaterial.
Återvinning Alunda bidrar till en hållbar framtid genom effektiv återanvändning och återvinning av lokala resurser.

Avloppsslam och rötslam

Avloppsslam, även kallat rötslam, från Kungsängsverket och andra avloppsreningsverk mellanlagras på Hovgården. Detta slam kan antingen transporteras bort eller användas inom anläggningen för olika ändamål, vilket bidrar till en hållbar hantering av kommunens avfall.
Läs mer om Vankiva Återvinning här.

Farligt avfall och säker mellanlagring

Farligt avfall som anländer till Hovgården hanteras med stor försiktighet. Det mellanlagras i en särskild byggnad för att sedan transporteras vidare till lämpliga anläggningar för slutlig behandling eller förvaring.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Återvinning Konkurs.

Deponering av aska och slagg

Slagg och flygaska från förbränning av kol, torv och flis, samt asbest, deponeras på ett säkert sätt i en särskild askdeponi. Genom att sortera dessa material har Hovgården kunnat leverera slaggrus för användning i olika konstruktionsprojekt, samt återvinna metaller och annat material.

Rening av lakvatten

Lakvatten, det förorenade vatten som bildas när nederbörd passerar genom avfallet, hanteras genom ett välutvecklat system. Efter att ha samlats upp via dräneringssystemet, behandlas lakvattnet i en process som inkluderar luftningsbassänger, utjämningsmagasin och ett reningsverk. Regelbundna prover tas för att säkerställa att lak- och grundvattnet runt deponiområdet inte påverkar miljön negativt.