Återvinning Papper

Returpapper – En hållbar resurs i omlopp

Returpapper, även känt som återvinningspapper eller tidigare avfallspapper, är en term som beskriver använt papper som har samlats in för att återanvändas som råvara i papperstillverkningen. Detta papper kommer från en mängd olika källor, inklusive tidningar, tidskrifter, kontorspapper och kartonger.

Att återvinna papper är en viktig del av miljöarbetet då det bidrar till minskad användning av nya råmaterial och minskar avfallsmängderna. Genom att använda returpapper i tillverkningsprocessen, kan pappersindustrin minska sitt ekologiska fotavtryck och bidra till en mer hållbar framtid.

Processen för pappersåtervinning

 • Insamling
  • Insamling av papper från hushåll, företag och återvinningsstationer.
  • Sortering av olika papperskvaliteter för att säkerställa effektiv återvinning.
 • Transport
  • Transport av insamlat papper till återvinningsanläggningar.
 • Förbehandling
  • Rengöring av papperet från föroreningar som klammer, plast och annat icke-pappersmaterial.
 • Återvinning
  • Papperet bryts ner i vatten och omvandlas till pappersmassa.
  • Ytterligare rening av massan för att ta bort bläck och limrester.
 • Produktion
  • Den rena pappersmassan används för att tillverka nya pappersprodukter.

Fakta om pappersåtervinning

Åtgärd Effekt
Återvinning av 1 ton papper Sparar cirka 17 träd
Minskning av vattenförbrukning Upp till 50% i tillverkningsprocessen
Minskning av energianvändning Upp till 60% jämfört med nyproduktion
Minimering av avfall Reducerar avfallsmängden som går till deponier

Sortering och Insamling

Insamling och sortering av returpapper är kritiska steg i återvinningsprocessen. I Sverige är det företaget Pressretur AB som ansvarar för pappersåtervinningen inom ramen för producentansvaret. Svenska hushåll genererar över 50 kg returpapper per person och år, vilket kräver effektiva system för att hantera och återvinna detta material.

Återvinningens Livscykel

Pappersfibrer kan återvinnas och användas omkring 5 till 7 gånger innan de blir för slitna för att användas i ny papperstillverkning. Under återvinningsprocessen behandlas returpapperet i flera steg för att rena det från föroreningar och förbereda det för att bli till returfiber. Denna fiber är sedan grunden för att skapa nya pappersprodukter.Återvinning av papper sparar träd och energi, minskar avfall och skyddar miljön.

Processen i Pappersbruket

I pappersbruket genomgår returpapperet en omvandling för att bli till returfiber och sedan till nytt papper eller kartong. Processen innefattar bland annat sand-, plast- och partikelavskiljning, avsvärtning för att ta bort trycksvärta och ibland även blekning för att öka ljusheten på returfibern. Dessa steg är avgörande för att säkerställa att det slutliga papperet håller hög kvalitet.

Utbyte och Kvalitet

Utbytet av returpapper till returfiber varierar beroende på returpapperets renhet och de kvalitetskrav som slutprodukten har. Utbytet ligger vanligtvis mellan 60 och 95 procent, vilket visar på en relativt effektiv process men också på utmaningarna med att återvinna material som är förorenat eller blandat med icke önskvärda komponenter. Här finns en artikel på samma tema: Återvinning Symboler.

Lämpliga Produkter för Returpapper

Returpapper är inte lämpligt för alla typer av pappersprodukter. Det används främst i tillverkning av wellpapp, tidningspapper och mjukpapper. Valet av returpapper beror på den specifika produktens krav och de egenskaper som returfibern måste ha.

Global Användning av Returfiber

På en global skala står returfibern för ungefär hälften av den totala träfiberråvaran som används i papperstillverkning. Detta visar på en betydande internationell satsning på att integrera återvunnet material i produktionskedjan och minska beroendet av nya råmaterial.

Svenska Papperstillverkare och Returpapper

Sverige har flera papperstillverkare som aktivt använder returpapper i sin produktion. Företag som Billerud Korsnäs, Fiskeby Board AB och SCA är några exempel på företag som återvinner papper för att skapa nya produkter, vilket bidrar till en mer hållbar industri och minskar miljöpåverkan.

Övriga Användningsområden för Returpapper

Förutom att användas i papperstillverkning, används returpapper också för att skapa pressade fiberbaserade produkter såsom äggkartonger och förpackningsmaterial för elektronikartiklar. Även om denna användning är mindre omfattande än papperstillverkningen, visar det på returpapperets mångsidighet som resurs. Denna artikel är även relevant för ämnet Kartong Återvinning.