Vad Är Återvinning

Inledning till Återvinning

Återvinning är en process där material från avfall samlas in och omvandlas till nya produkter, vilket minskar behovet av jungfruligt material, sparar energi och minskar miljöpåverkan. I Sverige är återvinning en väletablerad praxis och nästan allt avfall antingen återvinns eller förbränns för energi, med mycket lite som deponeras.

Lagar om producentansvar kräver att vissa branscher har returinsamlingssystem för produkter som förpackningar, däck och elektronik.

Nyckelkomponenter i Återvinning

 • Insamling
  • Separat insamling av papper, plast, metall och glas
  • Insamlingsstationer och returpunkter för olika typer av avfall
 • Sortering
  • Manuell eller maskinell sortering av material
  • Kvalitetskontroll för att säkerställa renheten i återvunnet material
 • Återvinning och bearbetning
  • Omvandling av sorterat avfall till råmaterial
  • Användning av återvunnet material i tillverkningen av nya produkter

Fakta om Återvinning

Material Återvinningsgrad Energibesparing
Papper 68% 40%
Glas 80% 30%
Plast 30% 70%
Metall 90% 95%

Material som Kan Återvinnas

Aluminium, glas, kartong, papper och plast är exempel på material som kan återvinnas, vilka kallas fraktioner. Dessa material samlas in och behandlas på olika sätt för att kunna återanvändas i tillverkningen av nya produkter.

Specialfall av Återvinning

Utöver de traditionella materialen finns det specialfall såsom förorenade jordmassor och tjärasfalt som efter rening kan användas i anläggningsprojekt. Även industriell överskottsvärme kan återvinnas och omvandlas till fjärrvärme.

Återvinningsrum och Återanvändning

Återvinningsrum i bostadsföreningar möjliggör att de boende kan avyttra föremål såsom kläder, böcker och husgeråd för att återanvändas av andra. Detta är ett sätt att förlänga livslängden på många produkter och minska avfallet.
Liknande artikel Återvinning Av Plast.

Glasåtervinning

Glas är ett material som kan återvinnas oändligt många gånger utan att förlora kvalitet. Det återvinns genom pantsystem och vid återvinningscentraler, där det sorteras och smälts ner för att användas i nya glasprodukter.

Kartong och Pappersåtervinning

Kartong kan tillverkas av återvunnet papper och kan själv återvinnas flera gånger. Papper omvandlas till pappersmassa som kan användas igen, även om fibrerna slits ut efter några omlopp.

Kompostering av Organiskt Material

Kompostering är en form av återvinning för organiskt material, som är föredragen framför förbränning eftersom det ofta innehåller vätska. Kompostering på plats minskar även behovet av transporter.
Återvinning innebär att omvandla avfall till nya material, vilket sparar resurser och skyddar miljön.

Metallåtervinning

Metallåtervinning är ekonomiskt lönsamt, särskilt för aluminium, som är kostsamt att framställa från råmaterialet bauxit. Andra metaller återvinns också i stor utsträckning på grund av deras höga materialvärde.

Plaståtervinningens Utmaningar

Plaståtervinning är kritiskt, eftersom plast används i stor utsträckning och ofta innehåller miljöfarliga ämnen. Utmaningen ligger i att de många olika plasttyperna kan blandas, vilket försämrar kvaliteten på det återvunna materialet.

Slutsats

Återvinning är en nyckelkomponent i att minska vår miljöpåverkan och bevara naturresurserna. Genom att fortsätta utveckla och förbättra återvinningstekniker och system kan vi säkerställa en mer hållbar framtid för kommande generationer.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Återvinning Salem.