Återvinning Plast

Introduktion till Plaståtervinning

Plaståtervinning är en process som omvandlar avfallsmaterial till nya produkter för att minska miljöpåverkan och vårt oljeberoende. Plast är ett mångsidigt material som används i många produkter, men dess närvaro i naturen kan leda till allvarliga miljöproblem om det inte hanteras på rätt sätt.

Återvinning av plast bidrar till att minska mängden avfall som hamnar på soptippar och i våra hav, och det är ett viktigt steg mot en mer hållbar framtid.

I Sverige återvanns enligt tidigare rapporter 79% av all plast, varav 17% materialåtervanns och resterande 62% energiåtervanns. Detta innebär att en stor del av plasten används för att producera energi genom förbränning, vilket leder till att materialvärdet på omkring 8,5 miljarder kronor årligen går förlorat. Därför är det av yttersta vikt att förbättra och effektivisera återvinningsprocesserna för att säkerställa att plast kan återanvändas och inte slösas bort.

Viktiga steg i plaståtervinningsprocessen

 • Insamling
  • Plastavfall samlas in från hushåll, företag och återvinningsstationer.
  • Sortering av olika plasttyper sker för att underlätta återvinningen.
 • Sortering
  • Plastavfallet sorteras ytterligare i anläggningar för att skilja på olika plaster baserat på typ och färg.
  • Detta steg är avgörande för att säkerställa kvaliteten på den återvunna plasten.
 • Återvinning
  • Den sorterade plasten tvättas, krossas och smälts ned för att omformas till pellets eller andra former.
  • Dessa kan sedan användas för att tillverka nya plastprodukter.
 • Återanvändning
  • De återvunna plastmaterialen integreras i tillverkningsprocessen för att skapa nya produkter.
  • Detta minskar behovet av ny råplast och bidrar till en cirkulär ekonomi.

Statistik över plaståtervinning

År Insamlad plast (ton) Materialåtervunnen plast (%) Energiåtervunnen plast (%)
2020 220 000 17 62
2021 230 000 18 61
2022 240 000 19 60

Olika Typer av Återvinning

Återvinning av plast kan innebära flera olika processer som materialåtervinning, energiåtervinning, nedbrytning och återvinning till monomer. Varje process har sina specifika steg och krav för att omvandla avfall till användbara resurser eller energi.

Materialåtervinning av Plast

Vid materialåtervinning källsorteras plasten för att sedan genomgå en rad processer som fraktionering, finsortering, tvättning och torkning. För att återvunnen plast ska kunna användas i ny produktion, måste rätt plastsort väljas med hjälp av plastklassningskoder. Därefter tillsätts nya stabiliserande och blandande ämnen för att säkerställa kvaliteten. Termoplaster är enklare att återvinna än gummi och härdplaster.

Kostnader och Effektivitet i Återvinningen

Processen för att återvinna plast kan vara kostsam beroende på hur väl plasten har sorterats, dess ålder och tekniska livslängd, samt kostnaden för nödvändiga maskiner och processer. Därför är spill från plastindustrin som inte blandats eller åldrats mest lämpligt för återvinning.
Här finns en artikel på samma tema: Vanadis Återvinning.

Energiåtervinning från Plast

Energiåtervinning innebär att plast förbränns för att utvinna elkraft och värme. Denna process bidrar till att minska elberoendet och behovet av deponering. Vid förbränning av plast är det viktigt att minimera utsläpp och hantera restavfall som aska noggrant, eftersom plast kan innehålla skadliga ämnen som klor.

Bioplaster – Ett Miljövänligt Alternativ

Bioplaster är tillverkade av förnybara råvaror och är ofta biologiskt nedbrytbara. Material som PLA och PHA/PHB bryts ner under olika förhållanden, där vissa även kan komposteras eller förbrännas på liknande sätt som konventionella plaster. Dessa plaster kan vara dyrare på grund av att tillverkningsprocesserna är relativt nya och komplexa.
Återvinning av plast minskar avfall och sparar resurser, en nyckel för en hållbar framtid.

Reversibel Återvinning och Pyrolys

Vissa plaster som PET kan återvinnas till sin basråvara. Processen kallas pyrolys eller krackning och innebär att polymeren delas upp i monomerer genom syrefri upphettning. Även om de flesta plaster kan pyrolyseras, kan vissa kräva mer energi än vad som är ekonomiskt försvarbart. Stora pyrolysanläggningar, som den i Stenungsund, är nödvändiga för att processen ska vara lönsam.

Sammanfattning och Framtidsperspektiv

Återvinning av plast är en kritisk komponent i strävan mot en mer hållbar framtid. Medan material- och energiåtervinning är etablerade metoder, erbjuder utvecklingen av bioplaster och tekniker som pyrolys nya möjligheter för att minska plastens miljöpåverkan. Det är dock viktigt att fortsätta utveckla och förbättra dessa processer för att maximera återvinningens effektivitet och ekonomiska lönsamhet.
Denna artikel är även relevant för ämnet Återvinning Vanadis.