Återvinning Av Plast

Grundläggande om Plaståtervinning

Plaståtervinning är en process som syftar till att omvandla använd plast till nya material eller energi. Detta är en viktig del i strävan att minska miljöpåverkan och vårt oljeberoende.

Plast är ett material som kräver resurser att producera, och återvinning är ett sätt att effektivisera användningen av dessa resurser.

I Sverige har vi kommit långt med att återvinna plast, med en andel på 79 % enligt siffror från 2001, varav 17 % materialåtervinns och 62 % energiåtervinns.

Viktiga aspekter av plaståtervinning

 • Insamling
  • Insamling av plastavfall från hushåll och industrier.
  • Sortering av olika plasttyper för effektiv återvinning.
 • Förbehandling
  • Rengöring av plastavfall för att ta bort föroreningar.
  • Krossning eller malning till mindre bitar för att underlätta processen.
 • Återvinningsprocess
  • Mekanisk återvinning för att smälta och forma om plasten.
  • Kemisk återvinning där plasten bryts ner till grundläggande molekyler.
 • Användning av återvunnen plast
  • Produktion av nya plastprodukter.
  • Användning som energikälla genom förbränning.

Fakta om Plaståtervinning i Sverige


År Total återvinningsandel Materialåtervinning Energiåtervinning
2001 79% 17% 62%

Olika Metoder för Plaståtervinning

Återvinning av plast kan innebära flera olika processer, såsom materialåtervinning, energiåtervinning, nedbrytning och återvinning till monomer. Varje metod har sina specifika tillvägagångssätt och användningsområden, beroende på plasttyp och önskat slutresultat. Materialåtervinning innebär att plasten återanvänds för att skapa nya produkter, medan energiåtervinning fokuserar på att extrahera energi genom förbränning av plasten.

Materialåtervinningens Process

Materialåtervinning av plast inleds med källsortering och insamling. Därefter följer steg som fraktionering, finsortering, tvättning och torkning. För att återvinna plasten korrekt är det avgörande att rätt plastsort väljs ut, något som underlättas av plastens klassningskod. Slutligen tillsätts nya stabiliserings- och blandningsämnen för att säkerställa kvaliteten på den återvunna plasten. Läs mer om Alunda Återvinning här.

Kostnader och Utmaningar

Plaståtervinning kan vara en kostnadskrävande process. Faktorer som påverkar kostnaden inkluderar kvaliteten på den sorterade plasten, plastens ålder och tekniska livslängd samt kostnaden för nödvändig utrustning och själva processen. Därför är spill från plastindustrin, som inte blandats eller åldrats, särskilt lämpligt för återvinning.

Energiåtervinning av Plast

Vid energiåtervinning förbränns plasten för att producera elkraft och värme. Det är viktigt att minimera utsläpp och hantera restavfall som aska på ett miljövänligt sätt. Energiåtervinning minskar behovet av ny elproduktion och bidrar till mindre deponering av avfall. Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Återvinning Salem.

Bioplaster som Alternativ

Utöver traditionella plaster finns bioplaster, som är gjorda av förnybara råvaror och är biologiskt nedbrytbara. Exempel på sådana plaster är PLA och PHA/PHB, som kan brytas ner under olika förhållanden. Dessa plaster är dock ofta dyrare att producera på grund av de nya tillverkningsprocesserna som används.

Återvinning av PET och Olefiner

Tillverkningen av PET är reversibel och kan därför återvinnas till basråvara. Även olefinmolekyler eller polymerer kan återvinnas genom pyrolys, en process som kräver upphettning utan syre för att dela upp polymeren i monomerer. Trots att de flesta plaster kan pyrolyseras, är det en process som kan vara energikrävande och därmed inte alltid ekonomiskt försvarbar.Återvinning av plast minskar avfall och sparar resurser, en nyckel för en hållbar framtid.