Återvinning Glas

Grundläggande Principer för Glasåtervinning

Glasåtervinning är en process som innebär återanvändning av glasförpackningar som dryckesflaskor och livsmedelsförpackningar. Denna process är viktig för att minska miljöpåverkan och bevara naturresurser genom att omvandla använda glasprodukter till nya, användbara produkter.

Processen skiljer sig åt beroende på om glaset är färgat eller ofärgat, där färgat glas utgör majoriteten av glasmängden i omlopp. Det är viktigt att sortera glaset väl eftersom olika färger smälter vid olika temperaturer och har olika kemiska egenskaper.

Glas har en specifik vikt på 325 kg per kubikmeter och till skillnad från material som papper, kan glas återvinnas i princip oändligt många gånger utan att förlora kvalitet. Detta gör glas till ett mycket hållbart material ur återvinningsperspektiv.

Återvinningsprocessen är dock känslig för föroreningar som porslin, keramik och konstglas, samt blandning av olika glasfraktioner. Dessa föroreningar kan orsaka problem i återvinningsprocessen och måste därför sorteras bort noggrant.

Viktiga Steg i Glasåtervinningen

 • Insamling
  • Samla in glasförpackningar från hushåll och företag.
  • Transportera insamlat glas till återvinningsanläggningar.
 • Sortering
  • Separera färgat glas från ofärgat glas.
  • Avlägsna föroreningar som porslin och keramik.
 • Smältning och omformning
  • Smält ner det rena glaset till en flytande massa.
  • Forma om massan till nya glasprodukter.
 • Kvalitetskontroll
  • Testa de nya glasprodukterna för att säkerställa kvalitetsstandarder.
  • Packa och distribuera de återvunna glasprodukterna till marknaden.

Tabell över Glasåtervinningens Fördelar

Fördel Beskrivning
Minskad miljöpåverkan Återvinning av glas minskar behovet av råmaterial och minskar utsläppen från produktionen.
Energibesparing Det krävs mindre energi för att smälta återvunnet glas jämfört med att framställa nytt glas från råmaterial.
Obegränsad återvinning Glas kan återvinnas oändligt många gånger utan att förlora kvalitet.
Reducerad deponering Genom att återvinna glas minskas mängden avfall som hamnar på deponier.

Glasets Sammansättning och Återvinningens Effektivitet

Det glas som oftast används i förpackningar är sodaglas, som huvudsakligen består av kiseldioxid. Genom att återvinna glas kan energiåtgången minskas med cirka 20 procent, eftersom återvunnet glas smälter vid en lägre temperatur än vad som krävs för att smälta råvarorna till nytt glas.

Sorteringsprocessen vid Återvinningsanläggningen

När glaset anländer till återvinningsanläggningen inleds processen med en manuell sortering för att avlägsna större föroreningar. Metalliska lock och kapsyler separeras med magneter. Infrarött ljus identifierar sedan material som sten och keramik, vilka sorteras ut med kraftiga luftstötar. Samma teknik används för att skilja på olika färger i glaset. Trots detta tekniska hjälpmedel, är det viktigt att konsumenter sorteras sitt glas efter färg redan vid insamlingen för att underlätta processen.

Material som Inte Bör Återvinnas med Glas

Det finns vissa material som felaktigt hamnar i glasåtervinningen men som inte bör vara där. Sådana material inkluderar keramik, porslin, dricksglas, glödlampor och spegelglas. Dessa ämnen har egenskaper som liknar glas men kan störa återvinningsprocessen och därför är det viktigt att de sorteras separat.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Återvinning Symbol.

Internationell Återvinningsstatistik

År 2008 var det flera länder som utmärkte sig i sin återvinning av glas. En statistik från det året visar vilka länder som hade högst återvinningsgrad av glas, vilket är en viktig indikator på ett lands engagemang i miljöfrågor och hållbar utveckling.
Återvinning av glas sparar energi och råmaterial, då glas kan smältas om och formas till nya produkter om och om igen.

Svensk Glasåtervinning

I Sverige hanteras insamlingen och återvinningen av glasförpackningar av organisationen Svensk Glasåtervinning. År 2008 hade Sverige en imponerande återvinningsgrad på 94% av alla glasförpackningar, vilket placerar landet bland de ledande nationerna inom glasåtervinning.

Historien om Glasåtervinning i Sverige

Användningen av glasförpackningar för mat och dryck tog fart under 1960-talet, men det var först under 1970-talet som det första systematiska återvinningsprojektet startades. År 1983 introducerades glasigloon i Göteborg, vilket senare blev standard för insamlingsbehållare för glasåtervinning i hela Sverige.
Liknande artikel Återvinning Älmhult.