Återvinning Skutskär

Historisk Bakgrund till Skutskärs Bruk

Skutskärs bruk, beläget i den lilla orten Skutskär i Älvkarleby kommun, har en lång historia som sträcker sig tillbaka till 1868 då den norska firman Astrup och Sörensen grundade ett sågverk vid Dalälvens mynning. Med tiden har bruket utvecklats och är idag en del av Stora Enso och dess division för Biomaterials.

Nu är fokus i hög grad på hållbar produktion och återvinning, vilket är av stor vikt för såväl lokalsamhället som den globala miljön.

Återvinning i Skutskärs Bruk – En Miljömedveten Framtid

Återvinning är en central aspekt av Skutskärs bruks verksamhet. Genom att återanvända material minskas behovet av ny råvara och energiförbrukning, vilket bidrar till en minskad miljöpåverkan. I Skutskär har man tagit fasta på dessa fördelar och integrerat återvinning som en naturlig del av produktionen.

  • Viktiga steg i återvinningen:
    • Insamling av återvinningsbart material från lokalsamhället
    • Sortering av material efter typ och kvalitet
    • Behandling och rening för att förbereda för återanvändning
    • Integrering av återvunnet material i nyproduktion
År Händelse
1868 Grundande av sågverk av Astrup och Sörensen
1900-talet Utveckling till pappers- och massaproduktion
Nutid Ingår i Stora Ensos division för Biomaterials med fokus på hållbarhet och återvinning

Från Sågverk till Pappersmassaproduktion

Skutskärs bruk har genomgått en evolution från att vara ett sågverk till att bli ett av Sveriges större pappersmassabruk. Idag har bruket cirka 375 anställda och producerar årligen omkring 500 000 ton massa. Denna massa säljs både på den nationella och internationella marknaden, vilket bidrar till brukets ekonomiska framgång och tillväxt.

Utvecklingen av Produktionsprocesser

Genom åren har Skutskärs bruk ständigt förbättrat och effektiviserat sina produktionsprocesser. Från att ha börjat med att tillverka sulfatcellulosa av träavfall, har bruket expanderat till att producera välkända produkter som Stora 32 och Stora 61. Dessa förändringar har varit avgörande för brukets konkurrenskraft på marknaden.
Återvinning Skutskär bidrar till ett hållbart samhälle genom effektiv återanvändning av material och minskning av avfall.

Återvinning och Miljöanpassning

Återvinning och miljöanpassning har blivit en allt viktigare del av verksamheten vid Skutskärs bruk. År 2000 invigdes en ny miljöanläggning som syftar till att rena kemiska avfall från produktionen. Dessutom har stora investeringar gjorts för att minska brukets beroende av olja och minska utsläppen, vilket visar på en stark miljömedvetenhet och ansvarstagande.

Historiska Utsläpp och Nutida Sanering

Tidigare var Skutskärs bruk en stor utsläppskälla av olika kemikalier, inklusive kvicksilver. Men genom åren har stora ansträngningar gjorts för att sanera och minska utsläppen. Sedan 1999 har inga förhöjda kvicksilverhalter uppmätts, vilket är ett tydligt tecken på framstegen som gjorts inom miljöskydd och återvinning.

Återvinning i Nutida Produktion

I dagens produktion vid Skutskärs bruk är återvinning en central del. Det finns ett vedrenseri där rundveden torrbarkas och huggs till flis, och barken återanvänds i energiproduktion. Denna process är inte bara kostnadseffektiv utan också bättre för miljön, då den utnyttjar alla delar av råmaterialet.
Läs mer om Återvinning Hedemora här.

Framtiden för Skutskärs Bruk och Återvinning

Framtiden för Skutskärs bruk ser ljus ut med en fortsatt satsning på hållbarhet och återvinning. Med en stark grund i sin historiska verksamhet och en ambition att ständigt förbättra sina miljöprestanda, kommer bruket att fortsätta att vara en viktig aktör inom den svenska skogsindustrin och ett föredöme i miljöarbetet.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Plast Återvinning.