Plast Återvinning

Introduktion till Plaståtervinning

Plaståtervinning är en process som omvandlar avfallsmaterial av plast till användbara produkter. Detta skiljer sig från återvinning av andra material som glas, metall, trä eller keramik.

Med växande medvetenhet om miljöpåverkan och ett ökande behov av att minska oljeberoendet, har plaståtervinning blivit en central del i arbetet för en hållbar framtid.

I Sverige har man uppnått en återvinningsgrad på 79 %, men utmaningen kvarstår att öka andelen materialåtervinning jämfört med energiåtervinning, där plasten istället förbränns.

 • Återvinningsprocessen
  • Insamling av plastavfall
  • Sortering efter plasttyp
  • Rengöring och förbehandling
  • Mekanisk återvinning eller kemisk återvinning
 • Utmaningar inom plaståtervinning
  • Separation av blandade plasttyper
  • Kontaminering av plastmaterial
  • Ekonomisk bärkraft för återvinningsprocesser
  • Utveckling av hållbara marknader för återvunnen plast
 • Framsteg och innovationer
  • Förbättrade sorteringstekniker
  • Biologiskt nedbrytbara plastalternativ
  • Stöd från lagstiftning och incitament
  • Ökad medvetenhet och konsumentansvar
År Återvinningsgrad i Sverige Primärmetod för återvinning
2018 79% Materialåtervinning
2019 82% Materialåtervinning
2020 85% Energiåtervinning

Olika former av Plaståtervinning

Återvinning av plast kan innefatta flera olika processer, såsom materialåtervinning, energiåtervinning, nedbrytning och återvinning till monomerer. Varje metod har sina specifika steg och krav för att omvandla plastavfall till en nyttig resurs eller energi.

Materialåtervinning av Plast

Materialåtervinning är en process där plastavfall omvandlas till nya plastmaterial. Det första steget är ofta källsortering, följt av insamling och grovsortering. Därefter följer fraktionering, finsortering, tvättning och torkning av plasten. För att kunna återanvända plasten i nya produkter måste rätt plastsort väljas ut, vilket underlättas av plastklassningskoder. Trots att processen är mest effektiv för termoplaster, finns det utmaningar med kostnader och teknisk livslängd av plasten.
Läs mer om Återvinning Hedemora här.

Energiåtervinning som Alternativ

Energiåtervinning innebär att plastavfall förbränns för att generera elkraft och värme. Denna process minskar beroendet av fossila bränslen och behovet av deponering. Dock finns det utmaningar med att minimera utsläpp och hantera restprodukter som aska. Ett kilogram plastavfall kan generera cirka 11 MJ energi.

Uppkomsten av Bioplaster

Bioplaster representerar en ny generation av material som är tillverkade av förnybara råvaror och/eller är biologiskt nedbrytbara. Material som PLA och PHA/PHB har olika egenskaper och nedbrytningsförmåga i miljön. Dessa plaster erbjuder alternativ till traditionella plaster men har ofta högre kostnader på grund av sin nya produktionsteknik. En fördel är dock att bioplaster kan komposteras eller återvinnas likt konventionella plaster.
Läs artikeln om ämnet Återvinning Papper här.

Pyrolys – Återvinning till Basråvara

En annan metod för plaståtervinning är pyrolys, även känd som krackning. Denna process innebär att polymerer bryts ner till monomerer genom upphettning i syrefri miljö. Pyrolys kan tillämpas på de flesta plasttyper, men vissa kräver mer energi än vad som är ekonomiskt försvarbart. Trots detta finns det anläggningar, som den nära Stenungsund, som utför pyrolys i stor skala.

Fördelar med Plaståtervinning

Plaståtervinning bidrar till minskad miljöpåverkan, reducerad användning av fossila bränslen och minskad mängd avfall som deponeras. Det främjar även en cirkulär ekonomi där material hålls i användning så länge som möjligt. Dessutom kan återvinning skapa jobb och ekonomisk tillväxt inom den gröna sektorn.

Nackdelar och Utmaningar

Trots fördelarna finns det nackdelar med plaståtervinning, inklusive höga kostnader för sortering och rening, tekniska begränsningar i återvinningsprocessen och kvalitetsförlust vid flera återvinningscykler. Vissa plasttyper är även svåra att återvinna på grund av blandningar och tillsatser, vilket kräver avancerad teknologi och infrastruktur.
Plaståtervinning sparar resurser och minskar utsläpp genom att omvandla avfall till nya produkter.

Slutsats och Framtidsperspektiv

Plaståtervinning är en viktig del i strävan mot en hållbar framtid. Med fortsatt innovation, förbättrade återvinningsprocesser och ökad medvetenhet kan vi förvänta oss en ökad återvinningsgrad och en minskning av plastens negativa miljöpåverkan. Det krävs dock gemensamma ansträngningar från både konsumenter, näringsliv och regeringar för att uppnå dessa mål.