Återvinning Tomelilla

Historik och Ägande av Sysav

Återvinning i Tomelilla har länge varit förknippad med Sysav, eller Sydskånes avfalls aktiebolag, som har varit en central aktör inom avfallshantering och återvinning sedan 1974. Med över 300 medarbetare och en årlig omsättning på omkring 1 miljard kronor, spelar bolaget en stor roll i regionens miljöarbete.

Sysav ägs av 14 sydskånska kommuner, inklusive Tomelilla, och har genom åren expanderat sin verksamhet för att inkludera dotterbolag som Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB, samt intressebolagen ÅGAB Syd AB och KS Recycling.

Viktiga delar av Sysavs verksamhet

  • Avfallshantering: Insamling, transport och behandling av hushållsavfall och näringslivsavfall.
  • Återvinning: Processer för att återföra material till produktion, minskande avfall och bevarande av resurser.
    • Sorteringsanläggningar för olika materialtyper.
    • Biogasanläggningar för organiskt avfall.
    • Materialåtervinningsanläggningar.
  • Utbildning och information: Aktiviteter för att öka medvetenheten om hållbar avfallshantering och återvinning.

Tabell över Sysavs ägarkommuner


Kommun Invånarantal Andel i Sysav
Tomelilla 12 000 2%
Malmö 340 000 25%
Lund 124 000 15%

Partnerskap och Samarbetsprojekt

Utöver sin kärnverksamhet har Sysav etablerat viktiga partnerskap, exempelvis med Malmö Återbyggdepå för att främja återanvändningen av byggmaterial. Även samarbetet med Stiftelsen Spillepeng är av stor betydelse, där fokus ligger på att omvandla tidigare deponiområden till användbara fritidsområden, vilket är ett utmärkt exempel på hållbar stadsutveckling.

Avfallshantering och Återvinning

Sysavs huvudsakliga uppgift är att hantera och återvinna avfall från hushållen i södra Skåne. Företagets avfallskraftvärmeverk i Malmö är en av de mest avancerade i världen och spelar en stor roll i energiproduktionen för regionen. Inte bara det, men en imponerande 98 procent av det hanterade avfallet återvinns som material och energi, vilket minimerar behovet av deponering.

Fjärrvärme och Biogasproduktion

En betydande del av Malmös och Burlövs fjärrvärme, närmare bestämt 60 procent, levereras av Sysav. Dessutom omvandlas matavfall till biogas, vilket bidrar till en mer hållbar energiförsörjning i regionen. Produktionen av biogas från matavfall motsvarar hela 2,7 miljoner liter bensin årligen, vilket visar på den stora potentialen i avfall som resurs.

Återvinningscentraler och Materialåtervinning

Med 16 återvinningscentraler i drift ser Sysav till att invånarna i Tomelilla och andra ägarkommuner har tillgång till välorganiserade faciliteter för återvinning. Dessa centraler hanterar en mängd olika material, från möbler och metaller till textil och plast, och säkerställer att de återanvänds eller återvinns på bästa möjliga sätt.

Avfallsförebyggande Åtgärder

Förutom att hantera avfall arbetar Sysav aktivt med att förebygga avfallsgenerering. Genom utbildning, information och samarbete med kommuner och företag, strävar Sysav efter att minska mängden avfall som produceras, vilket är grundläggande för att uppnå ett mer hållbart samhälle.
Återvinning Tomelilla bidrar till en hållbar framtid genom effektiv sortering och återanvändning av lokala resurser.

Utmaningar och Framtidsvisioner

Trots stora framsteg inom återvinning och avfallshantering står Sysav inför utmaningar som ökade avfallsmängder och behovet av att ständigt förbättra återvinningsprocesserna. Företaget fortsätter att investera i forskning och utveckling för att möta dessa utmaningar och leda vägen mot en mer hållbar framtid.

Samverkan med Tomelilla och Lokalsamhället

För invånarna i Tomelilla är Sysavs arbete av stor betydelse. Genom att aktivt delta i lokala initiativ och samverka med kommunen, bidrar Sysav till att skapa ett renare och mer hållbart lokalsamhälle. Invånarna uppmuntras att bidra till återvinningsinsatserna genom att sortera sitt avfall och använda de tjänster som Sysav tillhandahåller.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Återvinning Kartong.

Slutsatser och Uppmaning till Åtgärd

Sysavs arbete i Tomelilla och resten av sydskånska regionen är ett utmärkt exempel på hur organiserad och innovativ avfallshantering kan driva på en positiv miljömässig förändring. Medborgare och företag i regionen uppmanas att fortsätta stödja och engagera sig i återvinningsprocessen, för att tillsammans arbeta mot en grönare och mer hållbar framtid.
Läs mer om Södergarn Återvinning här.