Återvinning Uppsala

Historik och Utveckling av Hovgården

Hovgården har genomgått en betydande förändring från att vara en traditionell deponianläggning till att bli en modern resurs för sortering och återvinning av avfall i Uppsala kommun. Belägen öster om Uppsala, nära Jälla på vägen mot Alunda, har Hovgården blivit en central punkt för avfallsbehandling där tiotalet materialslag hanteras för energiutvinning, återvinning och deponering.

 • Sortering
  • Förbehandling av avfall
  • Separation av återvinningsbara material
 • Energiutvinning
  • Biogasproduktion från organiskt avfall
  • Energiproduktion från förbränning
 • Återvinning
  • Insamling av plast, metall, glas och papper
  • Materialåtervinning och återanvändning
 • Deponering
  • Slutbehandling av icke-återvinningsbart material
  • Säkerhetsåtgärder för miljöskydd
Materialslag Behandlingsmetod Användning
Organiskt avfall Biogasproduktion Energiproduktion
Plast Materialåtervinning Återanvändning i nya produkter
Glas Smältning och återformning Produktion av nya glasförpackningar
Papper Massaberedning Tillverkning av nytt papper
Metaller Smältning och återgjutning Industriell användning

Faciliteter och Processer på Hovgården

Anläggningen på Hovgården består av flera delar: en deponiyta, slamceller, en återvinningscentral, ett reningsverk för lakvatten samt asfalterade ytor för avfallssortering och hantering av kompost och kompostjord. Här kan hushållen lämna sitt sorterade avfall för vidare behandling.

Sortering av Grov- och Byggavfall

På Hovgården sker en noggrann sortering av grov-, bygg- och industriavfall. Med hjälp av bemannade plockmaskiner och manuell sortering kan återvinningsbart material som metallskrot och brännbart material sorteras ut för vidare material- och energiåtervinning. Det som inte går att återvinna deponeras på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kompostering av Organiskt Avfall

Hushållens komposterbara material, främst matavfall, genomgår en process där plast och andra föroreningar avskiljs. Materialet blandas sedan med flisat park- och trädgårdsavfall och komposteras. Efter cirka 10 månader kan en högkvalitativ jordprodukt erhållas, vilken används som jordförbättringsmedel. Denna artikel är även relevant för ämnet Stena Återvinning.

Behandling av Oljeskadade Massor

Varje år hanterar Hovgården upp till 2 000 ton oljeskadade massor. Dessa massor komposteras på asfalterade ytor för att minska föroreningshalterna och används därefter som täckmaterial. Denna process tar ungefär 1½ år.

Avloppsslam och Rötslam

Avloppsslam, även kallat rötslam, från Uppsalas avloppsreningsverk, inklusive Kungsängsverket, mellanlagras på Hovgården. Detta material kan antingen transporteras vidare för annan användning eller användas inom anläggningen själv.Återvinning Uppsala främjar miljön genom effektiv sortering och återanvändning av avfall.

Farligt Avfall och Mellanlagring

Farligt avfall som anländer till Hovgården hanteras med stor försiktighet. Det mellanlagras i en särskild byggnad innan det säkert transporteras till en annan anläggning för slutlig behandling.

Deponering av Slagg och Flygaska

Restprodukter som slagg och flygaska från förbränning av kol och andra material deponeras i en specialdesignad askdeponi. Även asbest hanteras på ett säkert sätt i anslutning till denna deponi. Genom noggrann sortering har Hovgården kunnat leverera slaggrus och metaller för återanvändning.

Lakvattenbehandling

Lakvatten, det förorenade vatten som bildas när nederbörd percolerar genom avfallsmassorna, samlas upp och behandlas. Hovgården har ett avancerat dräneringssystem som leder lakvattnet till ett reningsverk där det genomgår kemisk behandling. Regelbundna prover tas för att övervaka kvaliteten på lak- och grundvattnet runt deponiområdet. Här finns en liknande artikel på samma tema: Metall Återvinning.