Kartong Återvinning

Grundläggande om Kartongåtervinning

Kartongåtervinning är en process där använda kartongmaterial, såsom förpackningar och wellpapp, omvandlas till nya användbara produkter. Denna process är en viktig del av den cirkulära ekonomin och bidrar till att minska mängden avfall som hamnar på soptippen.

I Sverige är kartongåtervinning en välintegrerad del av samhället, där både hushåll och företag aktivt deltar i insamling och återvinning av kartongmaterial.

Steg i Återvinningsprocessen

 • Insamling
  • Hushållen sorterar kartonger och lämnar dem i återvinningsstationer.
  • Företag och kommuner organiserar storskalig insamling av kartongavfall.
 • Transport
  • Insamlade kartonger transporteras till återvinningsanläggningar.
  • Effektiva logistiklösningar minimerar koldioxidutsläpp under transport.
 • Sortering
  • Kartonger sorteras efter typ och kvalitet för att säkerställa effektiv återvinning.
  • Oönskade material som tejp och etiketter avlägsnas.
 • Återvinning
  • Kartonger bearbetas och omvandlas till nya pappersprodukter.
  • Processen inkluderar pulpering, blekning och torkning.
 • Användning av återvunnet material
  • Återvunnet kartongmaterial blir råvara för nya kartongprodukter.
  • Detta minskar behovet av jungfrulig fiber från träd.

Fakta om Kartongåtervinning

Åtgärd Effekt Procentandel Återvunnet
Insamling av kartong Reducerar avfall 70%
Materialåtervinning Minimerar råvaruanvändning 80%
Produktion av nytt material Bevarar skogar 60%

Svenska hushåll och Förpackningsinsamlingen

Svenska hushåll konsumerar stora mängder förpackningar i vardagen. För att underlätta insamlingen av dessa material finns det återvinningsstationer som ofta drivs i samarbete mellan Förpackningsinsamlingen (FTI), kommuner och olika entreprenörer. Fastighetsnära insamling (FNI) är ytterligare en metod som används för att förenkla insamlingen direkt vid bostäder och fastigheter.

Producentansvar i Sverige

I Sverige råder det producentansvar för förpackningar. Det innebär att företag som säljer förpackade produkter har ansvar för att säkerställa att dessa förpackningar samlas in och återvinns. För att koordinera detta ansvar och göra det mer kostnadseffektivt har industrin bildat FTI, som tar ut en avgift av företagen för att täcka kostnaderna för insamling och återvinning.

Återvinningsteknik för Pappersprodukter

Återvinningstekniken för pappersprodukter som kartong och wellpapp är väl utvecklad och går långt tillbaka i tiden. Efter insamling transporteras materialen till en balningsanläggning där de förbereds för återanvändning. Grovsortering följs av baling innan materialet säljs vidare till pappersindustrin för att bli nya produkter.

Processen hos Kartongbruk

Fiskeby Board AB är ett exempel på ett kartongbruk i Sverige som återvinner pappersfibrer från förpackningar. Processen involverar nedmalning, upplösning i vatten och separation av fibrer från andra material som plast och aluminium. Dessa fibrer används sedan för att tillverka ny kartong, som kan skäras och formas för att möta kundens behov.

Livscykeln för en Kartongförpackning

En kartongförpackning har en imponerande livscykel och kan återvinnas flera gånger. Ett mjölkpaket kan exempelvis omvandlas till nya förpackningar för frukostflingor eller andra produkter, och processen kan upprepas upp till fem till sju gånger innan fibrerna blir för nedbrutna för att återanvändas. Här finns en liknande artikel på samma tema: Srv Återvinning.

Skog som Förnybar Råvara

Kartong tillverkas från skog, en förnybar råvara som kan ha utmärkta miljöegenskaper om den sköts på rätt sätt. Stora tillverkare som Tetra Pak använder sig av certifierat skogsmaterial från organisationer som Forest Stewardship Council (FSC) för att garantera hållbarhet. Läs även artikeln Återvinning Stockholm.

Materialåtervinning och dess Fördelar

Materialåtervinning av kartong är miljömässigt fördelaktigt då det sparar både råvaror och energi. Denna form av återvinning är i linje med Europeiska unionens avfallshierarki, som prioriterar materialåtervinning över energiåtervinning och bidrar till en hållbar utveckling.Kartong återvinning sparar resurser och minskar avfall genom att omvandla gamla förpackningar till nytt papper.