Återvinning Kartong

Vad är Kartongåtervinning?

Kartongåtervinning är en process där använda kartongförpackningar samlas in, bearbetas och omvandlas till nya produkter. Detta inkluderar en mängd olika typer av kartong, såsom mjölkförpackningar, flingpaket och wellpapp.

Återvinning av kartong är en viktig del av en hållbar livsstil och bidrar till att minska mängden avfall som hamnar på soptippen.

Kartongåtervinning – En Hållbar Cykel för Förpackningar

Återvinning av kartong är inte bara bra för miljön, det är också ekonomiskt fördelaktigt. Genom att återanvända material minskar vi behovet av att producera nytt, vilket sparar både resurser och energi. Processen för kartongåtervinning kan delas upp i flera steg, från insamling till återanvändning i nya produkter.

 • Insamling
  • Kartong samlas in från hushåll och företag.
  • Sortering av olika typer av kartongmaterial.
 • Sortering och rengöring
  • Borttagning av föroreningar och icke-pappersmaterial.
  • Kartongen tvättas för att ta bort bläck, klister och andra rester.
 • Bearbetning
  • Kartongen omvandlas till en massa genom att blötläggas och malas ned.
  • Massan kan sedan formas till nya kartongprodukter.
 • Återanvändning
  • Den bearbetade massan används för att skapa nya kartongförpackningar.
  • Detta minskar behovet av ny råvara och fullbordar återvinningscykeln.
Återvinningsfas Process Fördelar
Insamling Samlar in använda kartongförpackningar Minskar avfall som hamnar på soptippen
Sortering och rengöring Separerar och rengör kartongmaterial Förbättrar kvaliteten på återvunnet material
Bearbetning Omvandlar kartong till massa Gör det möjligt att skapa nya produkter
Återanvändning Produktion av nya kartongprodukter Sparar resurser och energi

Insamling av Kartong

I Sverige samlas kartong in genom olika initiativ, bland annat genom återvinningsstationer som drivs av Förpackningsinsamlingen (FTI). Dessa stationer finns tillgängliga för allmänheten och är ett resultat av samarbeten mellan kommuner, FTI och entreprenörer. En annan metod är fastighetsnära insamling (FNI), som gör det enklare för boende i flerfamiljshus att återvinna sina förpackningar.

Producentansvaret i Sverige

Producentansvaret innebär att företag som säljer förpackningar på den svenska marknaden måste ta ansvar för att dessa samlas in och återvinns. Detta ansvar hanteras kollektivt genom FTI, som tar en avgift från företagen för att täcka kostnaderna för insamlings- och återvinningssystemet.Återvinning av kartong sparar resurser och minskar avfall, ett enkelt steg mot en grönare framtid.

Återvinningstekniken

Återvinning av kartong och andra pappersprodukter har en lång historia och tekniken är väl utvecklad. Processen börjar med att de insamlade förpackningarna transporteras till en balningsanläggning där de sorteras och balas för att sedan säljas till pappersindustrin.

Processen på Kartongbruket

På kartongbruket, som till exempel Fiskeby Board AB, genomgår förpackningarna en process där de först mals ned och blandas med vatten. Denna blandning sönderdelas sedan i pappersfibrer som separeras från andra material som plast och aluminium. Pappersfibrerna formas till ny kartong på en så kallad vira, och genomgår därefter flera steg av torkning innan de blir till slutprodukten.

Livslängd för en Kartongförpackning

En intressant aspekt av kartongåtervinning är att en förpackning kan återvinnas flera gånger, upp till fem till sju gånger, innan fibrerna blir för korta för att användas igen. Detta innebär att en enda förpackning kan leva vidare i många olika former innan den slutligen måste kasseras. Läs mer om Södergarn Återvinning här.

Hållbar Råvara

Kartong tillverkas av skog, en förnybar råvara. För att säkerställa en hållbar användning av denna resurs, använder många tillverkare, såsom Tetra Pak, råvaror som är certifierade av organisationer som Forest Stewardship Council (FSC).

Miljöfördelar med Materialåtervinning

Materialåtervinning av kartong är inte bara bra för miljön genom att minska avfall, utan sparar även viktiga resurser och energi. Detta stöder Europeiska unionens avfallshierarki, som förespråkar materialåtervinning framför energiåtervinning. Läs artikeln om ämnet Kvitten Återvinning här.